marzenia mogą stać się rzeczywistością

Wspomnienia

Ile ma­my nap­rawdę pięknych wspom­nień?

-wspomnienia to do siebie mają, czy chcesz, czy nie, - wracają

 

Wspomnienia to najważniejsze co nam pozostaje

 

 

To Co Było Już Nie Wróci Więc Nie Warto Się Tym Smucić =(


Czy to nie ab­surdal­ne, że wspom­nienia o dob­rych cza­sach o wiele częściej dop­ro­wadzają do łez, niż wspom­nienia o tych złych?

 

Łat­wiej kochać wspom­nienia niż żywe­go człowieka.

 

To bar­dzo dziw­ne, ale nap­rawdę można kochać ko­goś przez całe życie. Nieza­leżnie od te­go, jak da­leko znaj­du­je się ukocha­na oso­ba, jej wspom­nienie zaw­sze no­si się w sercu. 

 

Owszem, miałam wspomnienia, ale wspomnień nie można dotknąć,
poczuć ani przytulić. Nigdy nie były dokładnie takie jak tamta chwila,
a z biegiem czasu nieubłaganie blakły :)

Niewiele rzeczy tak bar­dzo oszu­kuje jak wspomnienia. 

 

Bo naj­bar­dziej nie cier­pię wol­ne­go cza­su, kiedy budzą się wspom­nienia i odżywają oba­wy o przyszłość

 

Za­pom­nieć. Ta­kie pros­te słowo. Gdy­by część mózgu pot­ra­fiła od tak, po pros­tu wy­mazać tą in­formację bez śla­du.

- Wi­dujesz, córko, anioły? - zdzi­wił się, gdy mu o tym wspomniałam.
- Tak, ojcze.
- Anioły są no­siciela­mi no­win, czy coś ci przekazały?
- Wy­jawiły, cze­mu stoją za człowiekiem, a nie przed nim.
- Tak?
- Bo łat­wiej im ko­pać dra­nia w tyłek niż ciągnąć za sobą przez całe życie.
- Fan­tazje, mo­ja córko, fantazje.
- Pow­tarzam, co usłyszałam. 

 

Myślisz, że wspom­nienie roz­bi­te na ty­siąc ka­wałków przes­ta­je być wspom­nieniem? A może ma się wte­dy za­miast jed­ne­go ty­siąc wspom­nień? Jeśli tak, to myślisz, że te­raz każde z te­go ty­siąca będzie bo­lało z osobna?